Tuesday, December 17, 2013

Нийгмийн ухааны Либерти дээд сургууль

2006 онд Улс төрийн Боловсролын Академийн дэргэд магистрын сургалттай нийгмийн ухааны Либерти дээд сургууль байгуулагдаж менежмент, төрийн удирдлагын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тус сургууль нь нийгэм, эдийн засгийн чиглэлээр судалгаа хийх, төсөл хэрэгжүүлэх, багш, суралцагчдын судалгааны бүтээл, лекцийн эмхтгэл, семинарын бүтээлүүдээр товхимол хэвлэн гаргаж ирсэн.


No comments:

Post a Comment