Thursday, January 29, 2015

Багийн түвшинд иргэдийн оролцоо, эргэх холбоог сайжруулах нь:

Иргэдийн хурлын гарын авлага
Багийн түвшинд иргэдийн оролцоо, эргэх холбоог сайжруулах нь: