Friday, June 2, 2017

Г Чулуунбат: Нутгийн удирдлага ба иргэдийн оролцоо

Г.Чулуунбат: Нутгийн өөрөө удирдах ёсны зарчмууд
• Засгийн газартай ямар харилцаатай байх нь
• Иргэдийн оролцоо

Г Чулуунбат: Нутгийн удирдлага ба иргэдийн оролцоо
• Баг, хорооны түвшинд
• Сум, дүүргийн түвшинд

 П.Доржсүрэн: Нутгийн удирдлагын хэм хэмжээ
• Эрх зүйн хэм хэмжээ
• Хүний нөөц ба боловсон хүчин


No comments:

Post a Comment