Monday, April 2, 2018

State of Corruption in Mongolia - draft

[Тусгай илтгэл] Азид цэвэр засаглалын эсрэг авилгалтай тэмцэх нь: Улс орны жишээ

2018-04-02 | East Asia Institute; Institute for Democracy and Economic Affairs; Political Education Academy; Verite Research; Pakistan Institute for Legislative Development and Transparency; Sandhi Governance Institute

ISBN 979-11-88772-16-2 95340

Монгол бол улс төр, ялангуяа төрийн дээд албан тушаалтнуудтай холбоотой бүх салбарыг хамарсан чухал үүрэг гүйцэтгэдэг орон юм. Үүний үр дүнд засгийн газрын бодлого, үйл ажиллагаа нь сайн засаглалын загвар болж чадахгүй байна. (...) Монгол Улс төрийн институцжилт, иргэний нийгэмийг идэвхжүүлэх, өнөөгийн эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаархи асуудлыг шийдвэрлэх ёстой.


Оршил 
2016 онд Азийн Ардчиллын Судалгааны Сүлжээ (ADRN) нь авлига, иргэний орон зай, жендэрийн тэгш бус байдлыг сонгосон нь ардчиллын чанарыг гүнзгийрүүлэхийн эсрэг тахал, сөргөлдөөнийг үргэлжлүүлэхэд хүргэж байна.


Үүнийг үндэслэн ADRN нь тухайн мужийн авлигын өнөөгийн байдлыг үнэлэх зорилгоор хууль тогтоомж, олон нийтийн оролцоо, төрийн засаглал зэрэг улс орны механизмуудын давуу болон сул талыг судлах замаар энэхүү тайланг хэвлүүлэв. Энэхүү тайланд: Ази дахь авлигын байдал гэж юу вэ? Авлигад хяналт тавихад улс орон бүрт ямар үр дүнд хүрч, амжилтгүй болсон бэ? Азийн авлигын байдлыг хэрхэн сайжруулах вэ?


Олон төрлийн нөөцийн болон өгөгдөлд тулгуурлан, энэ тайланд улс орны онцлогийг шинжлэн судлах, сайжруулах чиглэлийг онцолж, Азийн цэвэр засаглалын бодлогын зөвлөмжийг санал болгож байна.

Илтгэлээс авсан эшлэл 

"Өмнөд Солонгос авилгын парадокс гаргадаг. Олон тооны Солонгосчууд авлигад автсан гэдэгт итгэдэг хэдий ч цөөн тооны Солонгосчууд хээл хахууль өгөх туршлагатай байсан. Үүний оронд Өмнөд Солонгос дахь авлига нь байгууллагын түвшинд байдаг гэж үздэг; Ерөнхийлөгч, үндэсний чуулган, цагдаа, татварын алба, шүүх засаглал, бусад албан тушаалтнууд авлигад тооцогддог "гэжээ. - East Asia Institute

"Энэхүү баримт нь авлига нэмэгдэж байгаагийн шалтгааныг засаг захиргаанд олон нийтийн итгэх итгэлийг бууруулж буйг нотолж байна. (...) Өмнөх хоѐр сонгуулийн санал хураалтын хандлага нь төрийн өндөр хариуцлагатай, ил тод байдлыг бий болгохын тулд олон нийтийн эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж буй чухал үзүүлэлт юм. "- Institute for Democracy and Economic Affairs

"Монгол бол улс төр, ялангуяа төрийн дээд албан тушаалтнуудтай холбоотой бүх салбарыг хамарсан чухал үүрэг гүйцэтгэдэг орон юм. Үүний үр дүнд засгийн газрын бодлого, үйл ажиллагаа нь сайн засаглалын загвар болж чадахгүй байна. (...) Монгол Улс төрийн институцжилт, иргэний нийгэмийг идэвхжүүлэх, өнөөгийн эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаархи асуудлыг шийдвэрлэх ёстой. "- Улс төрийн боловсролын академи

"Авлигын эсрэг олон нийтийн зүгээс авлигын эсрэг арга хэмжээ авлигад авлигын хариуцлагын тогтолцоог бэхжүүлж чадсангүй. (...) Энэ утгаараа Шри Ланкийн хэвтээ хариуцлагын хэв маягийг бэхжүүлэх нь гүйцэтгэх засаглалаас авлигатай тэмцэх байгууллагуудын бүтэц, үйл ажиллагааны бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэх болно. "- Verité Research

"Пакистан цагаан захын авлигыг сүйрүүлэхийн тулд хэд хэдэн загварыг туршиж үзсэн. Эдгээр институцийг хянах хуулиудын нэг гол сул тал нь эдгээр институцийн тэргүүнүүдийг томилох, устгах эрх баригч намын шахалтгүй хүч юм. Үндэсний Хариуцлагын Товчооны (ҮТА) -ийг зохицуулсан хуулийг Үндэсний Ашигт Малтмалын Байгууллагын Ерөнхий Захирлын 2002 оны томилолтоор нэвтрүүлсэн нь Үндэсний Аюулаас Хамтын Ажиллагааны Удирдах Зөвлөлийн даргатай зөвлөлдөж, Чуулган. "- Pakistan Institute for Legislative Development and Transparency

"Улс төрийн тусгаар тогтнолын гол асуудлууд; гэрч, гомдол гаргагч, хохирогчийг хамгаалах; авлигатай тэмцэх арга хэмжээнд олон нийтийн оролцоо; Авилгалын эсрэг боловсролыг олон нийтэд хүргэх нь Мьянмар дахь авлигатай тэмцэх байгууллагыг шинэчлэхэд тэргүүлэх ач холбогдолтой юм. "- Sandhi Governance Institute

Зохиогчид 
East Asia Institute; Institute for Democracy and Economic Affairs; Political Education Academy; Verite Research; Pakistan Institute for Legislative Development and Transparency; Sandhi Governance Institute зэрэг олон төрлийн судлаачид судалгааны тайлан бичих, бичихэд хувь нэмэр оруулсан.

EAI тайланг бэлтгэхэд зориулж хэвлэлийн эх бэлтгэх, нотлох баримт хэлбэрээр дэмжлэг үзүүлсэн.

No comments:

Post a Comment