Хэвлэн нийтлэл

Шинэ толь сэтгүүлийн тухай товч танилцуулга
Улс төрийн Боловсролын Академи нь байгуулагдсан 1993 оноос эхлэн ардчилсан нийгмийн хөгжлийн тулгамдсан асуудлаар онол-арга зүйн хэлэлцүүлэг явуулах зорилгоор Шинэ толь сэтгүүлийг эрхлэн гаргадаг болсон юм. 1993 оны эхний дугаараас эдүгээ 76 дугаар нийтлэгдсэн болно.
Сэтгүүлийн нэр нь одоогоос 100-гаад жилийн өмнө (1913.03.06) Монгол улсын тусгаар тогтнолыг бэлэгдэж хэвлэгдэн гарч байсан Шинэ толь нэртэй сониноос үүдэлтэй юм. (Сонин бичгийг Монголын төрийн байгууллагад үнэгүй тарааж, бусдыг худалдаж байжээ.)
Шинэ толь – хэмээх нэрийн учир нь хүмүүний оршин амьдрахуйн дүр зургийн толины тусгал лугаа зүйрлэвээс, бичиг, ном, сонин сэтгүүл хэмээн хүмүүний оюуны сэтгэлгээний хэр хэмжээ, боловсрохуйн хэрэгцээ шаардлагыг илэрхийлэгч нэгэн зүйл ухааны толь болохыг нэрийдэж өгсөн түүхтэй.
УТБА-иас өнөөдөр Монгол улсын ардчилал, зах зээлийн хөгжил, хүний эрх, эрх чөлөө, иргэний нийгмийн төлөвшлийн асуудлаар Шинэ толь сэтгүүлийг онол, арга зүйн чиглэлээр (бүх хүрээг хамарч) улиралд 1 дугаар бэлтгэн гаргаж байна. Манай сэтгүүл нь Монголд хэвлэгдэж буй цөөн тооны эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн нэг нь мөн бөгөөд ардчилсан үнэлэмж, үнэт зүйлсийг эрхэм болгож олны хүртээл болгохыг чухалчилсан хэвээр байгаа болно.
2002 онд хэвлэгдсэн 38 дахь дугараас эхлэн нийтлэлүүдийн товч агуулгыг англи хэл дээр орчуулан сэтгүүлийн эхний хэсэгт нийтэлж байна.
он/year Монголоор English МонголоорEnglishМонголоорEnglish Монголоор English
2002 1, №38 1, №38 2, №39 2, №39 3, №40 3, №40 4, №41 4, №41
2003 1, №42 1, №42 2, №43 2, №43 3, №44 3, №44 4, №45 4, №45
2004 1, №46 1, №46 2, №47 2, №47 3, №48 3, №48 4, №49 4, №49
2005 1, №50 1, №50 2, №51 2, №51 3, №52 3, №52 4, №53 4, №53
2006 1, №54 1, №54 2, №55 2, №55 3, №56 3, №56 4, №57 4, №57
2007 1, №58 1, №58 2, №59 2, №592008 1, №60 1, №60 2, №61 2, №61 3, №62 3, №62 4, №63 4, №63
2009 1, №64 1, №64 2, №65 2, №65 3, №66 3, №66 4, №67 4, №67
2010 1, №68 1, №68 2, №69 2, №69 3, №70 3, №70

2011 1, №71 1, №71 2, №72 2, №72 3, №73 3, №73 4, №74 4, №74
2012 1, №75 1, №75 2, №76 2, №76Shin Toli (The New Mirror) journal
Academy of Political Education in 1993 the year of it’s foundation started publication of the journal Shin Toili with the aim to foster academic and popular debates on important issues of social developments in the country. Since then 76 issues of the journal were published.
The name of the journal derived from the Mongolian newsletter called Shin Toli that was published about 100 years ago (first issue – March 6, 1913) during uprise of the independence movement in the country. (The newsletter was distributed free of charge to Mongolian state organizations and sold to the public).
Shin Toli (The New Mirror) was explained then: “if human life’s reflection are papers, book and journals, this newsletter will be a kind of human mind’s reflection representing ranges and needs of his desire for knowledge”.
Published quartely Shin Toli deals with theories and methodologies of democratic development, human rights and liberties, establishment of civic society etc. – a wide range of vital issues in Mongolia.
Since 2002 (starting from the issue 38) journal is provided with the English summary of the content of the issue.

No comments:

Post a Comment